855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន: 193AEo ផ្លូវលេខ 63, សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌ Chamcarmorn, រាជធានីភ្នំពេញ, Kindom នៃប្រទេសកម្ពុជា។
P.O: 2625 រាជធានីភ្នំពេញ 3
ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ: (855) 23 - 218 065
អ៊ីម៉ែល: caram.cam @ online.com.kh
គេហទំព័រ: www.caramcambodia.org

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.