855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

បទបង្ហាញ

  • A Capacity Development for Engendering ASEAN Framework Instrument on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 15-17 September 2010, Cambodiana Hotel, Phnom.
  • ACMW 15-17 Sept 10
  • ACWC, IAP_wgn_IWRAW AP ( by HOY -khmer) 1
  • CEDAW General Recommendation No 26 on Women Migrant Workers_UNIFEM
  • ILO DW Con _cambodia1
  • Vanda-ADHOC´s Presentation on -The Founding of ASA

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.