855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

Migrant Worker Services

1.      If you are a migrant worker experiencing any of the following issues;  • You have been beaten or abused, you have been deceived or are trapped and unable to leave your place of work.
  • If you have not received your pay from your employer or it is less than what was promised
  • You are being forced to marry someone against your will.
  • You want to make a complaint against a recruitment agency or broker
  • You have just returned and are concerned about your health


2.      If you are a family member or friend of a migrant worker and you are concerned because;  • You have not heard from him/her in a long time
  • They say that the working situation is abusive, their health is not good or they are in distress and need assistance
  • They want to leave but are being forced to stay or have been imprisoned or arrested
  • They need information about changing employers or working in another country


3.      You want to find out more about working conditions, laws or policies in another country.

 

4.      You want legal advice on migration, problems arising from your migration experience or you wish to go to courtCall 023218065

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.