855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

Ending Violence Against Women Migrant Workers


CARAM Cambodia recognises the significant burden carried and challenges faced by women migrant workers. As a result, CARAM Cambodia is part of a regional programfunded by UN Trust Fund and managed by CARAM Asia to provide legal and socialsupport for women migrant workers.

CARAM Cambodia’s contribution to the program seeks to raise awareness of migration challenges and particularly violence against women through providing orientation for prospective migrant workers and training and awareness-raising with other stakeholders such as local authorities.

The program provides social and legal support for cases of female migrant workers who have suffered abuse during the migration process, providing referral to health care,counselling and psychosocial support services.  Cases are documented and contribute to a wider monitoring system for migrant worker abuse.

In 2014, CARAM Cambodia intends to;

 

  • Provide legal and psychosocial support to women suffering violence during migration
  • Strengthen networks of health care providers for migrant workers
  • Conduct a national capacity building workshop for CBOs and Women Migrant Workers
  • Broadcast 4 talk shows on violence experienced by women
  • Provide pre-departure training and orientation to migrant workers

 

                                                              

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.