855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

Counter Human Trafficking in Labor Migration (CHTLM)

CARAM Cambodia acknowledges that many migrant workers are vulnerable to being trafficked or abused. As part of CARAM Cambodia’s efforts to prevent trafficking and reduce Human Right’s abuse against migrant workers, we have partnered with One Day’s Wages (ODW) to implement the “Counter Human Trafficking in Labor Migration” program focused in Koh Kong province, Cambodia.

Working with government ministries and the Women’s Media Centre, CARAM Cambodia will promote and protect the rights of migrant workers, their families and communities through awareness raising about safe migration, building capacity in counter-trafficking among duty bearers, advocacy on migrant needs and case handling.

In 2014, CARAM Cambodia intends to;


  • Develop IEC materials on safe migration
  • Document, monitor and handle cases of trafficking and Human Right’s abuse
  • Conduct a fact finding/monitoring mission to Malaysia
  • Conduct national radio shows and public forums on safe migration
  • Maintain a safe migration hotline
  • Build capacity with the National Council for Youth to establish focal points in Koh Kong.

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.