855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

ភ្ជាប់គេហទំពរ័ផ្សេងទៀត

1) www.system/users/login.php
CARAM Database
2) Voice of Democracy (VoD)
3) http://www.vodhotnews.com/
4) http://www.workersconnection.org/index.php
5) Task Force on ASEAN Migrant Worker
6) www.december18.net/
7) December 18
8) CARAM ASIA
9) www.caramasia.org

10) One Day's Wages Activities Slide Show 

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.